TÜBİTAK – 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Programı  Olup;

·         İlk olarak 2013 yılında başlamış olup, yılda bir defa çağrıya çıkılır.

·         Destek süresi en fazla 12 ay, destek miktarı en fazla 120.000 TL’dir

Amaç: Öğrencilerde bilimsel konulara ilişkin olumlu tutum geliştirilmesi amacıyla, öğretmenlere yenilikçi yöntem tekniklerin etkileşimli olarak aktarılmasını amaçlar.

Hedef Kitle: Öğretmenler, Akademisyenler, Lisansüstü öğrencilerdir.

Başvuru Şartı:

 • En az Doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak, veya
 • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak gerekir.

Kapsamı: Çağrı kapsamındaki konularla ilgili faaliyet ve uygulamaları içeren projelerin desteklenerek öğretmenlerin / akademisyenlerin ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Öğretmenlere / akademisyenlere, kendi branşlarına yönelik olarak öğrencilerde ilgi ve merak uyandırmak, olumlu tutum geliştirmek, öğrencilerinin motivasyonlarını artırmak ve öğrenmelerini sağlamak için gerekli bilgi ve becerileri yenilikçi yaklaşımlar aracılığıyla etkileşimli olarak kazandırmak bu çağrı kapsamındadır.

“Yenilikçi” yaklaşımlar ile kastedilen; eğitimde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik ulusal veya uluslararası güncel,  yeni yaklaşım, strateji, yöntem ve tekniklerdir.

Çağrı Amaçları:

Bu program kapsamında öğretmenlerle yürütülecek etkinlikler yoluyla aşağıdaki amaçlara ulaşılması hedeflenmektedir.

 • Bilimi ve bilim insanını sevdirmek,
 • Bilimin eğlenceli boyutuna vurgu yapmak,
 • Toplumda ve öğrencilerde bilime ve bilim insanına yönelik olumsuz endişe, kaygı ve önyargıları ortadan kaldırmak,
 • Bilimsel araştırma yapan kurum/kuruluşlarla okul arasında köprü kurmak,
 • Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek,
 • Bilimin doğasının anlaşılmasını sağlamak,
 • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve birey arasındaki etkileşimi kavratmak,
 • Okul dışı kaynakların, çağrı amaçlarına uygun olarak kullanılmasını sağlamak,
 • Özgün yöntem, teknik ve materyallerin etkili kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Bilimsel tecrübelerin paylaşılması ve yeni içeriklerin geliştirilmesine yönelik etkinlikleri yaygınlaştırmak,
 • Üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek,
 • Bilimin günlük hayatla ilişkilendirilmesi ve öğrencilerde/toplumda karşılaşılan “Bu benim işime nerede, nasıl yarayacak?” vb. sorulara anlamlı cevapların verilebilmesini sağlamak,
 • Refah toplumu ve bilimsel/teknolojik faaliyetler arasındaki ilişkinin kavranmasını sağlamak,
 • Bilimsel bir bakış açısıyla çevre farkındalığını ve duyarlılığını geliştirmek,
 • Bilim okuryazarlığını yaygınlaştırmak,
 • Çağrı konusuyla ilgili iyi örnekleri transfer etmek ve uyarlamak,
 • “Yurttaş bilim insanı” kavramı çerçevesine giren faaliyetleri teşvik etmek,
 • Web 3.0 (Semantik Web) teknolojilerinin çağrı kapsamında kullanımına yönelik faaliyet ve oluşumları geliştirmek/yaygınlaştırmak.

Proje Etkinlikleri Aşağıdaki Yöntemlerden En Az Birini İçermelidir.

 • Mobil uygulamalar
 • E-öğrenme uygulamaları
 • Deneysel uygulamalar
 • Oyun tabanlı uygulamalar
 • Artırılmış gerçeklik uygulamaları
 • Gözlem
 • Atölye çalışmaları
 • Saha çalışmaları
 • Sanatsal uygulamalar
 • Grup Çalışmaları

Projeler 3 temel kritere göre değerlendirilir.

 • İçerik ve Aktarım: Öğretmenlere yenilikçi yöntem ve tekniklerin etkileşimli olarak aktarılması
 • Yaygın Etki: Yenilikçi yöntemlerin toplumda ve eğitim sisteminde yaygınlaştırılması
 • Yapılabilirlik: Proje ekibi, ekipman, altyapı, yöntem ve yönetim

4005projelerinde ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin amacı nedir?

4005 projeleri araştırma projeleri gibi algılanmamalıdır. Bu projelerde ölçme ve

değerlendirme faaliyetlerinin temel amacı, çağrı amaçları doğrultusunda planlanacak

olan projeetkinliklerinin ve deneyimlerinin katılımcılara sağladığı kazanımları ortaya

koymak ve bu etkinliklerin etkililiğini belirleyerek geliştirilebilmesine ilişkin geribildirim sağlamaktır.

Proje Personeli

1- Proje Yürütücüsü: Sözleşmeye taraf olan ve proje yazma, yürütme beceri ve deneyimine sahip, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan ve yazışmaları yapan kişidir.

Proje Yürütücüsü olmak için;

 • En az Doktora derecesine sahip olmak ve bir üniversitede tam zamanlı akademik personel olmak, veya
 • En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ve üniversite dışındaki bir kamu kurum/kuruşunda tam zamanlı personel olmak ve en az 5 yıl tam zamanlı öğretmenlik tecrübesine sahip olmak gerekir.

2- Uzman Personel: Projenin konusu ile ilgili gerekli uzmanlığa ve birikime sahip, yenilikleri izleyen, proje sonuçlarını değerlendirip yayımlayabilecek veya uygulamaya dönüştürebilecek düzeyde, Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarında yer alan araştırmacının muadili ve bir üniversite ya da kamu / kurum kuruluşunda tam zamanlı çalışan kişilerdir.

Uzman Personel olmak için;

En az lisans derecesine sahip, bir üniversitede ya da kamu kurum/kuruluşunda çalışan, projeye katkı oranı en az %20 olması gerekir.

3- Eğitmen: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince veya eğitimin bir kısmında bilimsel bilgi birikimi ve bilgiyi popüler bir dil ile aktarma yeteneğine sahip kişilerdir.

4- Rehber: Proje kapsamında kendisinden hizmet alınan, eğitim süresince veya eğitimin bir kısmında katılımcılara her türlü konuda önderlik eden, etkinlik hazırlıkları ve uygulamalarında görev alan kişidir.